Over SKOV Beverwijk - Kwaliteit en Veiligheid

De SKOV biedt professionele opvang van hoge kwaliteit. Aan deze kwaliteit en professionaliteit werken wij op constante basis.  Uiteraard voldoen wij aan alle wettelijk gestelde eisen.

KWALITEIT

De SKOV voldoet aan de kwaliteitseisen zoals deze zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Wij werken volgens het Convenant kwaliteit kinderopvang waarin regels staan betreffende de groepsgrootte, het aantal kinderen per pedagogisch medewerker, huisvesting, het aantal m² per kind, de medezeggenschap van de ouders, de kwaliteit en veiligheid.

Al onze voorzieningen zijn opgenomen in het het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Deze registratie is belangrijk om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming van de overheid, de kinderopvangtoeslag. Jaarlijks wordt door de GGD de inspectie uitgevoerd op alle locaties. Wij zijn trots op het resultaat! De verslagen zijn openbaar en op onze website kunt u deze inzien.

De wet IKK “Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang” is aangenomen en zal per 1 januari 2018 in werking treden. SKOV volgt de nieuwe kwaliteitseisen uiteraard en wij zullen zorgdragen voor een goede implementatie van de nieuwe regels. Meer informatie kunt u vinden op www.veranderingenkinderopvang.nl.

Daarnaast heeft de SKOV een kwaliteitsmanagementsysteem: volgens vaste processen werken alle medewerkers voortdurend aan de kwaliteit van de opvang en wordt de kwaliteit systematisch geëvalueerd.

Een onderdeel van onze werkwijze is dat wij natuur in onze opvang willen hebben. Spelen in de natuur is favoriet bij kinderen en daar willen wij hen graag in stimuleren. Al onze locaties hebben dan ook een geweldige, uitdagende natuurtuin. De natuurtuin bij Puk is ook bestemd voor de kinderen van onze naschoolse opvang.

Wij zijn er trots op dat wij voor onze natuurtuinen het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang hebben behaald. Daarmee is SKOV de enige groene kinderopvang in de regio.

VEILIGHEID

SKOV voert een verantwoord veiligheids- en gezondheidsbeleid. De GGD voert jaarlijks een inspectie uit op alle vestigingen, waarbij de SKOV telkens uitstekend scoort. De inspectierapporten zijn openbaar en op onze website kunt u deze inzien.

Alle medewerkers zijn op de hoogte van het brandactieplan en jaarlijks worden op alle locaties brandoefeningen gehouden.

Het meest fundamentele doel in de opvang is veiligheid en vertrouwen bieden. Een kind moet zich in veiligheid kunnen hechten, pas dan kan het groeien en zich ontwikkelen. Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid is daarom van het grootste belang. Daarom moet iedereen die bij de SKOV werkt in het bezit zijn van een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Voordat wij nieuwe mensen aannemen vragen wij, naast een VOG, referenties op om te voorkomen dat wij voor onaangename verrassingen komen te staan.

De SKOV heeft naar aanleiding van het zedenmisdrijf in Amsterdam (Robert M.) en de aanbevelingen van de commissie Gunning (2013) een eigen beleid opgesteld over het vierogenprincipe in de praktijk. Alle medewerkers zijn verplicht zich te houden aan de beroepscode kinderopvang en is er een eigen gedragscode voor het personeel opgesteld. Bovendien hebben wij bij de inrichting van onze locaties gekozen voor transparantie. Door het vele glas is te zien wat er zich in de diverse ruimtes afspeelt. Hierdoor kan niemand zich aan de ogen van anderen onttrekken. Kinderen zijn dus nooit ongezien alleen met een medewerker.

De SKOV maakt tevens gebruik van een protocol kindermishandeling en heeft duidelijke richtlijnen opgesteld hoe te handelen in geval van ongewenste omgangsvormen cq. seksuele intimidatie door een medewerker zelf. Wij bevorderen in het werk een open aanspreekcultuur.

Bij de SKOV behandelen we elkaar met respect: agressie en geweld van ouders, in welke vorm dan ook, worden niet geaccepteerd.