Pedagogisch Beleid

Pedagogisch beleid

Onze invalshoek is het spelende kind. Wij hebben dit gekozen omdat spel voor kinderen niet zo maar ontspanning is, maar hun benadering van het leven, waar ze enorm veel van leren. Wij beschouwen spelen dan ook als het fundament van de ontwikkeling van een kind. In een prachtig fotoboek wordt dit op beeldende wijze weergegeven. Elke ouder krijgt hiervan een exemplaar tijdens het plaatsingsgesprek. Ook krijgen de ouders desgewenst een exemplaar van het geschreven pedagogisch beleid

In ons pedagogisch beleid sluiten wij aan bij de nieuwste inzichten over goede en verantwoorde kinderopvang. Wij hebben er vanzelfsprekend voor gezorgd dat de wettelijke vereisten in het beleid een plaats hebben gekregen.

Basisdoelen

In onze opvang willen wij de basisdoelen uit de wet bereiken. Dit zijn:

  1. Het bieden van emotionele veiligheid
  2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van een persoonlijke competentie
  3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competentie
  4. Kinderen gelegenheid bieden om zich waarden en normen, de cultuur van onze samenleving eigen te maken

Deze vier doelen laten zien wat we willen bereiken, de manier waarop we die doelen willen bereiken (het hoe) gebeurt met onze eigen inkleuring van wat de wet voorschrijft.

Voor belangstellenden zijn de beleidsplannen op te vragen bij de administratie.