Over SKOV Beverwijk - Klachtenregeling

Mocht je onverhoopt een klacht hebben en lukt het niet om het intern met de betrokkene op te lossen, dan kun je de klachtenregeling van SKOV opvragen. Deze beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders.

In eerste instantie bespreken ouders/verzorgers een klacht met de direct betrokkene. Mocht dit niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan wordt de klacht besproken met de locatiemanager. Leidt dit alsnog niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend op een klachtenformulier. Het formulier wordt gemaild naar: info@skovbeverwijk.nl.

Klik hier voor de volledige klachtenregeling.
Klik hier voor het klachtenformulier.

Mocht de interne klachtafhandeling niet leiden tot oplossing van het geschil dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie Kinderopvang www.degeschillencommissie.nl.