Over SKOV Beverwijk - Kwaliteit en Veiligheid

SKOV biedt professionele opvang van hoge kwaliteit. Aan deze kwaliteit en professionaliteit werken wij op constante basis.  Uiteraard voldoen wij aan alle wettelijk gestelde eisen.

KWALITEIT

SKOV voldoet aan de kwaliteitseisen zoals deze zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang en de wet IKK “Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang“. Hierin zijn regels opgenomen betreffende de groepsgrootte, het aantal kinderen per pedagogisch medewerker, mentorschap, huisvesting, het aantal m² per kind, de medezeggenschap van de ouders, de kwaliteit en veiligheid etc.

Al onze voorzieningen zijn opgenomen in het het Landelijk Register Kinderopvang. Deze registratie is belangrijk om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming van de overheid, de kinderopvangtoeslag. Jaarlijks wordt door de GGD de inspectie uitgevoerd op alle locaties. We zijn trots op het resultaat! De verslagen zijn openbaar en op onze website kun je deze inzien.

SKOV heeft een kwaliteitsmanagementsysteem: volgens vaste processen werken alle medewerkers voortdurend aan de kwaliteit van de opvang en wordt de kwaliteit systematisch geëvalueerd.

Wij zijn er trots op dat wij voor onze natuurtuinen het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang hebben behaald. Daarmee is SKOV de enige groene kinderopvang in de regio.

VEILIGHEID

SKOV voert een verantwoord veiligheids- en gezondheidsbeleid  wat beschreven is in een voor de hele organisatie geldend “Algemeen beleid  Veiligheid en Gezondheid”. Daarnaast is voor elke locatie specifiek vastgelegd wat de grote risico’s zijn, hoe we die voorkomen en hoe we kinderen leren omgaan met kleine risico’s. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt voortdurend geactualiseerd. Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers betrokken zijn met het vormgeven van het beleid en hiervan goed op de hoogte zijn, zijn er werkgroepen die het veiligheids- en gezondheidsbeleid volgen en zo nodig aanpassen.

Alle medewerkers zijn op de hoogte van het brandactieplan en jaarlijks worden op alle locaties brandoefeningen gehouden.

Het meest fundamentele doel in de opvang is veiligheid en vertrouwen bieden. Een kind moet zich in veiligheid kunnen hechten, pas dan kan het groeien en zich ontwikkelen. Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid is daarom van het grootste belang. Daarom moet iedereen die bij SKOV werkt in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en ingeschreven staan in het Personenregister kinderopvang.  Voordat we nieuwe mensen aannemen vragen we referenties op om te voorkomen dat we voor onaangename verrassingen komen te staan.

Alle medewerkers zijn verplicht zich te houden aan de beroepscode kinderopvang en is er een eigen gedragscode voor het personeel opgesteld. Bovendien hebben webij de inrichting van onze locaties gekozen voor transparantie. Door het vele glas is te zien wat er zich in de diverse ruimtes afspeelt. Hierdoor kan niemand zich aan de ogen van anderen onttrekken. Kinderen zijn dus nooit ongezien alleen met een medewerker.

Tijdens openingstijden is per vestiging minimaal 1 persoon aanwezig met een geldig EHBO certificaat. Ook zijn voldoende BHV’ers aanwezig.

SKOV maakt tevens gebruik van het protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag en heeft duidelijke richtlijnen opgesteld hoe te handelen in geval van ongewenste omgangsvormen cq. seksuele intimidatie door een medewerker zelf. Het is verplicht om als beroepskracht een afwegingskader te gebruiken. Het afwegingskader is een hulpmiddel en helpt bij het wegen van het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling en bij het beslissen. We bevorderen in het werk een open aanspreekcultuur.

Bij SKOV behandelen we elkaar met respect!